social

雇佣津贴 (HIRING INCENTIVES / Penjana Kerjaya)

雇佣津贴3.0 (Hiring Incentives3.0/ Penjana Kerjaya3.0)

在PEMULIH 下,《雇佣津贴3.0》已经开放啦!最低合约期限已拉长至12个月(津贴期限仍只有6个月),而聘 [...]

雇佣津贴2.0 (Hiring Incentives2.0/ Penjana kerjaya2.0)

在 Budget2021 下,雇佣津贴已升级为《雇佣津贴2.0》,聘请一个员工可获得的津贴也作出了调整,让我们 [...]

雇佣津贴(Hiring Incentive/Penjana Kerjaya)申请资格

什么是雇佣津贴(Hiring Incentives / Penjana Kerjaya)? 雇佣津贴是政府给予 [...]